Privacy Verklaring

Deze website is eigendom van Shire plc. Deze Online Privacy Verklaring is opgesteld om u te informeren over hoe Shire omgaat met het verzamelen, gebruik en vrijgeven van de informatie die u via deze site verstrekt of die wij verkrijgen doordat u gebruik maakt van de site. Leest u deze Privacy verklaring in zijn geheel door voordat u deze website gebruikt of informatie verstrekt aan deze website.

Er zijn gebruiksvoorwaarden verbonden aan het bekijken en gebruiken van deze website.

Over deze site
Wij proberen u actuele, nauwkeurige informatie te verstrekken over producten en middelen en daarbij maken wij gebruik van verschillende deskundige bronnen en onderzoeken t.b.v. de inhoud van deze site. Als gevolg hiervan zou u kleine verschillen kunnen aantreffen in cijfers en/of percentages welke vermeld worden in verschillende artikelen – er kunnen zich kleine verschillen voordoen in de manier waarop die verschillende bronnen hun gegevens interpreteren.

Uw toestemming
Door gebruik te maken van deze website van Shire, gaat u akkoord met de Online Privacy Verklaring van Shire. Indien u niet akkoord gaat met deze verklaring, wordt u verzocht geen gebruik te maken van deze site. Wij behouden ons het recht voor, naar eigen inzicht en voor zover wettelijk toegestaan, om op enig moment en al dan niet na kennisgeving, onderdelen van deze Privacy Verklaring te wijzigen, aan te passen, uit te breiden of te verwijderen. U wordt verzocht deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Indien u gebruik blijft maken van onze sites na publicatie van wijzigingen m.b.t. deze voorwaarden, betekent dit dat u instemt met deze wijzigingen.

Kinderen
Over het algemeen verzamelen wij niet doelbewust informatie van kinderen op deze site. Ouders wordt aangeraden om met hun kinderen in gesprek te gaan en toezicht te houden op hun gebruik van internet alsmede de informatie die zij aan onze websites verstrekken.

In sommige gevallen hebben behandelingen betrekking op kinderen en hoewel deze website niet is bedoeld voor gebruik door minderjarigen, bestaat de mogelijkheid dat u de persoonsgegevens van een kind verstrekt. Deze informatie zal uitsluitend worden gebruikt om de gevraagde diensten te bieden en niet voor andere doeleinden.

Shire heeft in beperkte mate een aantal interactieve activiteiten ontwikkeld bedoeld voor kinderen onder de 13. De meeste van deze activiteiten verzamelen geen persoonsgegevens; er zijn echter situaties waarin wij de sessie zouden kunnen personaliseren en hun voornaam zouden kunnen vragen. De informatie wordt verzameld, verwijderd en niet opgeslagen voor de volgende sessie.

Informatie die wij verzamelen en hoe wij te werk gaan
U kunt onze website bezoeken en de meeste inhoud anoniem bekijken, echter, daarbij zou wel informatie van u verzameld kunnen worden.

De informatie die wij verzamelen valt onder drie categorieën : (1) persoonlijk identificeerbare informatie die door u wordt verstrekt, (2) aanvullende informatie die wordt verzameld terwijl u verschillende onderdelen van de site bekijkt en (3) commercieel beschikbare informatie.

Het verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie
Zoals bij vele websites, wordt op deze site actief informatie verzameld over de bezoekers door middel van o.a. gebruikersregistratie (bijvoorbeeld website met beperkte toegang) en abonnementen op nieuwsbrieven alsmede d.m.v. het stellen van concrete vragen en u de mogelijkheid te geven om rechtstreeks contact met ons op te nemen via email, feedback formulieren en/of chatsessies. Sommige informatie die door u wordt verstrekt kan persoonlijke identificeerbare informatie zijn (informatie die rechtstreeks met u in verband te brengen is, zoals u volledige naam, adres, email adres, telefoonnummer, enz.).

Bij sommige onderdelen van deze site kan u gevraagd worden om informatie te verstrekken over behandelingen en/of demografische gegevens zodat u gebruik kunt maken van gespecialiseerde informatie (zoals nieuwsbrieven, tips/handige ideeën, enz.) of bepaalde activiteiten (zoals aanbiedingen). Telkens als er informatie verzameld wordt, wordt aangegeven welke informatie vereist is en welke informatie optioneel is.

Sociale Media
Over het algemeen zijn online sociale media interactieve tools die u in staat stelt om samen te werken met anderen en informatie met hen te delen. Sociale media omvatten onder andere: sociale netwerken, discussieforums, prikborden, blogs, wiki’s en doorstuurfuncties om website-inhoud en tools te delen met een vriend of collega. Shire kan persoonsgegevens van u verzamelen om u toegang te geven tot online sociale media diensten die wij u soms aanbieden. Shire kan u eveneens toegang geven tot deze sociale media diensten om iets te publiceren of persoonlijke informatie met anderen te delen. Als u gebruik maakt van sociale media, dient u zorgvuldig af te wegen welke informatie u over uzelf wilt delen met anderen. Shire biedt aanvullende mededelingen en keuzes over de manier waarop persoonlijke informatie wordt verzameld, gebruikt en verstrekt op onze websites en andere onlinemiddelen die sociale media aanbieden. Indien u actief bent op sociale media dient u geen informatie over derden te publiceren zonder hun toestemming.

Mobiel computergebruik
Naast het hiervoor beschreven gebruik van de Shire-websites, zijn sommige Shire-websites en online middelen specifiek ontworpen voor gebruik op mobiele apparatuur. Mobiele versies van Shire-websites kunnen vereisen dat u inlogt met een gebruikersaccount voor die website. Informatie over uw gebruik van de mobiele versie van de website wordt gekoppeld aan uw gebruikersaccount. Daarnaast kunnen op sommige van onze websites en online platformen, widgets of andere tools gedownload worden, voor gebruik op uw mobiele telefoon of andere computer apparatuur. Deze tools kunnen persoonlijke informatie naar Shire doorsturen, waarmee u toegang krijgt tot uw gebruikersaccount en Shire het gebruik van deze tools kan volgen. Met sommige van deze tools kan informatie van uw mobiele telefoon of andere mobiele apparaten opgeslagen worden. Vanuit sommige van deze tools kunt u verslagen of informatie e-mailen. Shire kan persoonlijke of niet identificeerbare informatie die aan haar is doorgestuurd, gebruiken om deze tools te verbeteren, nieuwe tools te ontwikkelen, de kwaliteit te verbeteren zoals ook beschreven in deze verklaring of in andere mededelingen van Shire.

Verzamelen van overige informatie
Terwijl u de verschillende onderdelen van de website bezoekt, kan bepaalde informatie passief verzameld worden(d.w.z. deze informatie wordt verzameld zonder dat u actief informatie verstrekt), waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende technologieën en middelen, zoals het verzamelen van navigatiegegevens. Deze site kan gebruik maken van Internet Protocol (IP) adressen. Een IP adres is een nummer dat door uw internet aanbieder aan uw computer is gegeven en waarmee u toegang krijgt tot het internet. Wij maken gebruik van IP adressen om vast te stellen of er problemen zijn met onze server, om aanvullende niet persoonlijk identificeerbare informatie te rapporteren, de snelste route naar uw computer te bepalen als u contact maakt met onze site en om de site te beheren en te verbeteren.

Wij verzamelen eveneens informatie over uw gebruik van onze site d.m.v. cookies en vergelijkbare technologie. Een ‘cookie’ is een stukje informatie dat een website naar uw computer stuurt en de website helpt om informatie te onthouden over u en uw voorkeuren, en om u te herkennen als u de website opnieuw bezoekt. Cookies verstrekken ons op zich niet uw e-mailadres of andere persoonlijk identificeerbare informatie. We kunnen deze informatie echter combineren met andere informatie die we van of over u hebben verzameld om de inhoud te helpen aanpassen.

“Web beacons” (ook bekend als Internet tabs, single-pixel GIFs/PNGs, clear GIFs/PNGs, onzichtbare GIFs/PNGs, en1-by-1 GIFs/PNGs) zijn kleiner dan cookies en geven de website server informatie zoals IP adressen en het type browser die door de computer van de bezoeker gebruikt worden. Deze site kan eventueel gebruik maken van Web Beacons.

“Navigatiegegevens” (“logbestanden,” “server logs,”en “clickstream” gegevens) worden gebruikt t.b.v. het systeembeheer, verbetering van de inhoud van de site, marktonderzoek en informatie uitwisseling met bezoekers. Deze site kan eventueel gebruik maken van navigatiegegevens.

Verzamelen van openbare/commercieel beschikbare informatie
Openbare of commercieel beschikbare informatie wordt beschouwd als informatie die iemand beschikbaar stelt of laat stellen aan het publiek, of die legaal verkrijgbaar is via een onafhankelijke List Broker of derden, en/of legaal is verkregen van/via overige bronnen: openbaar beschikbare overheidsinformatie, journalistieke verslagen of informatie die van rechtswege beschikbaar moet zijn. Wij kunnen eventueel openbaar beschikbare informatie over u verzamelen of commercieel beschikbare informatie over u aankopen van derden.

Gebruiken en verstrekken van informatie
Tenzij anders aangegeven kan uw informatie gebruikt worden om de inhoud van de site te verbeteren, de site aan te passen aan uw voorkeuren, informatie aan u te verstrekken (indien u daarom verzocht heeft), ten behoeve van onze marketing- en onderzoeksdoeleinden, om te reageren op verzoeken tot toegang, ter behartiging van de juridische en zakelijke belangen en rechten van Shire en t.b.v. overige doelstellingen zoals bepaald in deze Online Privacy Verklaring. Indien u persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt aan deze site, kan deze informatie eventueel gecombineerd worden met andere informatie die actief of passief is verzameld.

Wij kunnen uw persoonlijk identificeerbare informatie verstrekken aan met Shire verbonden groepsmaatschappijen wereldwijd, die zich verplichten om de persoonsgegevens in dat geval in overeenstemming met deze Privacy Verklaring te verwerken. Daarnaast kunnen we uw persoonlijk identificeerbare informatie aan derden verstrekken die zich in een ander land bevinden dan het land waar u woonachtig bent, alwaar wellicht andere wet- en regelgeving geldt, echter uitsluitend (i) aan contractanten die wij gebruiken om onze zakelijke activiteiten te ondersteunen (bijvoorbeeld fulfilment services, technische ondersteuning, bezorgdiensten, marktonderzoek aanbieders en financiële instellingen), in welk geval van deze derden gevergd wordt dat zij deze informatie behandelen overeenkomstig deze Online Privacy Verklaring; (ii) in verband met de verkoop, overgang of overdracht van de vennootschap waaraan deze site toebehoort, in welk geval van een koper vereist wordt dat deze zich verplicht om de informatie te behandelen overeenkomstig deze Online Privacy Verklaring; of (iii) waar dat vereist is op grond van toepasselijk recht, gerechtelijk bevel of overheidsregelgeving (iv) om te reageren op verzoeken om toegang en (v) om Shire’s juridische en zakelijke belangen te beschermen.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerkelijking van onze zakelijke doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt.

Toegang en Aanpassing
Teneinde uw persoonlijke identificeerbare informatie actueel, nauwkeurig en volledig te houden, wordt u verzocht om contact met ons op te nemen, zoals hierna vermeld. Wij zullen in redelijkheid de stappen ondernemen om uw persoonlijk identificeerbare informatie welke in ons bezit is en die u eerder via deze site aan ons heeft verstrekt of welke wij van andere bronnen hebben betrokken, te actualiseren, aan te passen of te verwijderen.

Veiligheid
Shire zal in zakelijk opzicht passende maatregelen nemen om uw persoonlijke identificeerbare gegevens te beschermen tijdens de overdracht tussen uw computer en onze site en deze gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging.

Houd er rekening mee dat geen enkele Internet overdracht altijd 100% veilig en foutloos zal zijn. E-mails die aan of van deze site worden verzonden zijn wellicht niet beveiligd. Daarom moet u zorgvuldig afwegen welke informatie u ons per e-mail doet toekomen. Indien u gebruik maakt van wachtwoorden, ID nummers of andere speciale toegangsfuncties voor deze site, is het uw verantwoordelijkheid om deze gegevens veilig te bewaren.

Mededelingsprocedures
In geval van een incident of inbreuk op uw persoonlijk identificeerbare informatie, waarbij toegang tot deze informatie wordt verkregen, deze wordt verloren of gestolen door een onbevoegde derde zal Shire zich in zakelijk opzicht naar redelijkheid inspannen om u, voorzover door de wet vereist, hiervan in kennis te stellen en daarbij aan te geven welke persoonlijk identificeerbare informatie er verkregen is met gebruikmaking van de contactgegevens welke u ons verstrekt heeft of anderszins aan ons zijn verstrekt.

Links naar andere websites
Deze website kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Wees u ervan bewust dat Shire geen controle heeft over andere websites en dat deze online Privacy Verklaring niet van toepassing is op die websites. Wij raden u aan de privacyverklaring van elke website die u bezoekt te raadplegen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere websites, noch onderschrijven wij noodzakelijkerwijs de inhoud ervan. Indien u op enigerlei wijze vertrouwt op informatie die u van dergelijke websites heeft verkregen, doet u dat voor eigen risico.

Hoe neemt u contact met ons op?
Mocht u vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot deze Online Privacy Verklaring of de informatieverwerking op deze site, of indien u informatie wil laten verwijderen uit onze bestanden, wordt u verzocht contact met ons op te nemen:

Shire
300 Shire Way
Lexington, MA 02421
USA

PrivacyConnect@shire.com